Disclaimer

 1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons afgesloten overeenkomsten van verkoop.  De klant wordt geacht ze steeds formeel en uitdrukkelijk te aanvaarden, zelfs wanneer zijn algemene of bijzondere voorwaarden er strijdig mee zijn.

 2. Afwijkingen van huidige verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer ze schriftelijk worden vastgelegd.

 3. De leveringsdata worden slechts als inlichting gegeven.  
  De vastgestelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.  Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijk overeenkomst kan een eventuele vertraging nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op vergoeding.  Leveringstermijnen vangen slechts aan van de datum waarop wij in het bezit zijn van alle nuttige inlichtingen.  De voorziene leveringstermijnen kunnen door ons worden vernietigd of opgeschort in geval van niet-betaling van een andere levering.

 4. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar.

 5. Elk bedrag van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2%.

 6. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 50 €.

 7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 8. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.

 9. Overminderd's kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 10. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 11. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Leuven of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.

 12. Betalingen aan derden worden niet erkend.

 13. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan personeel of zaken voortspruitende uit een gebrek aan een van onze leveringen.

 14. Een klacht kan maar in aanmerking genomen worden zo zij ons bereikt binnen de 8 dagen na ontvangst van de koopwaar.

 15. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht de betaling uit te stellen of te weigeren.

 16. De afbeeldingen van de producten zijn evenwel ten illustratieve titel en Jasaco kan niet garanderen dat het product er exact hetzelfde zal uitzien als op uw pc-scherm. Het geleverde product kan enigszins verschillen van de afbeelding op de website.

 17. De producten kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen onafhankelijk van onze wil en  Jasaco is naast een webshop ook een fysieke winkel. Dit brengt met zich mee dat er zich soms verschillen kunnen voordoen in prijzen en stockvoorraad. Jasaco kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van prijswijziging om redenen onafhankelijk van onze wil of uitputting van de stock.
Laden
Laden